doks465

doks465

水谷之精,聚于中焦,受气变化,然后成血,日生几何?上文以真脏、胃气言阴阳,此节以人迎、气口言阴阳,盖彼言脉体,此言脉位,二者相根据,所谓一也。

菊花四十分防风白术十分桔梗八分人参茯苓当归川芎干姜桂枝细上末,用温酒调方寸匕,服二十日;再冷服四十日,共六十日止。股之内侧曰阴股。

胜复之妙,在乎用之权变耳。 应春气者,养生气也。

血有余则怒,不足则恐。紧则为寒,紧则阴气胜,故凡紧急之脉多风寒,而气化从乎肝也。

上文“重寒则热”,“寒极生热”,义相上下,所当互求。因而三之,三三者九,以应九野。

冲脉起于气街,并足少阴之经,合于横骨、大赫等十一穴。若微缓而为风痿、四肢不用者,以土弱则木生风也,亦曰脾风痿。

Leave a Reply